• Akutt leukemi og ernæring 

   Vikøren, Tuva (Student paper, others, 2016)
   Denne oppgaven omhandler ernæringsbehandling til pasienter med akutt leukemi. Å vurdere ernæringsstatus og iverksette ernæringstiltak er en viktig del av kreftbehandlingen. Underernæring er årsak til økt morbiditet og økt ...
  • "Å leva er meir enn å overleva" 

   Aas, Randi Møster (Student paper, others, 2018)
  • Å skape orden i et kaos. Hvordan kan pasienter med alvorlig kreftsykdom oppleve god omsorg og en verdig død i hjemmet? 

   Korneliussen, Rebecca (Student paper, others, 2019)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse viktige aspekter for at pasienter med alvorlig kreftsykdom, som ønsker å dø hjemme, skal få gjøre dette. Oppgaven vil belyse hva pasient og pårørende trenger i denne fasen, og ...
  • «Å være kaptein på egen skute» - Beslutninger om avslutningen på livet 

   Aars, Mia Othelie (Student paper, others, 2017)
   En stor andel av pasientene med kreft er i palliativ fase og kan ikke lengre bli kurert av sin kreftsykdom. Noen pasienter mottar aktiv tumorrettet kreftbehandling, mens hos andre er ikke dette aktuelt. Sykdommen i seg ...
  • Bivirkninger og senskader – enklere å forebygge enn å behandle? 

   Holsten, Thea (Student paper, others, 2018)
   Hensikt: Denne oppgaven søker å belyse hvordan fysisk aktivitet og trening under cellegiftbehandling kan forebygge bivirkninger og senskader hos kreftpasienter. Hensikten med dette er å kunne anvende kunnskapen til å ...
  • Borte bra, men er hjemme best? - Hvordan kan pasienter med kreft i terminal fase oppleve god omsorg i hjemmet? 

   Van, Kristine (Student paper, others, 2018)
   Behandling av pasienter med kreft i dag er avansert og pasientene lever med alvorlig og kompleks sykdom lengere. Pasienter med kreft er i dag sykere end da man innførte samhandlingsreformen og utskrives tidligere i forløpet. ...
  • Brystkreft og fertilitetsbevarende behandling 

   Hatlelid, Lene Nicolaisen (Student paper, others, 2018)
  • Brystkreft og mestring 

   Gangdal, Else Marie (Student paper, others, 2014-05-30)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge. Overlevelsen er høy blant disse pasientene, noe som fører til at det til en hver tid lever mange som har eller er blitt frisk av denne sykdommen. Det er ...
  • Brystkreft relatert fatigue og fysisk aktivitet 

   Bjelde, Kristine (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Fatigue under og etter kreftbehandling er eit stort problem hos kreftpasientar og kreftoverlevarar. I følgje enkelte faglitteraturar er det blitt auka fokus på dette problemet dei siste åra, men likevel er det ...
  • Den «vanskelige» samtalen 

   Jacobsen, Karina (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Litteraturen sier at helsepersonell ofte uttrykker behov for å få hevet sin kompetanse i å gi åndelig og eksistensiell omsorg (Hirsch og Røen, 2016, s. 324). Problemstillingen er som følger; Hvordan kan en palliativ ...
  • Eggstokkreft overleveres kamp mot god seksualitet og samliv. 

   Sørgård, Rita Mari (Student paper, others, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan eggstokkreft overlevere kan mestre de fysiske og psykiske endringene kreftbehandlingen har på seksualitet og samlivet, og hvilken endring pasienter formidler som mest ...
  • Ikke syk - men frisk? 

   Emberland, Silje (Student paper, others, 2016)
   Hensikt: Mange nordmenn får kreft, men stadig flere vil overleve sin kreftsykdom. Kreft rammer også flere unge voksne og er en av de vanligste dødsårsakene for denne gruppen og har blitt ett viktig folkehelseproblem. Fysiske ...
  • Informasjon og mestring hos nydiagnostiserte kreftpasienter 

   Lien, Elisabeth Dahler (Student paper, others, 2015-06)
   Bakgrunn: Over 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft hver år og det er stadig økende fokus på effektive pasientforløp. Kunnskap om hvordan informasjon til nydiagnostiserte kreftpasienter kan fremme mestring er viktig ...
  • Kampen for håpet i skyggen av døden 

   Rong, Linn Kristin (Student paper, others, 2017)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, og omlag en av fire kvinner lever med spredning til andre organer, også kalt metastatisk brystkreft. Disse pasientene kan ikke kureres av sin sykdom, men livet kan ...
  • Kampen tilbake til arbeidslivet 

   Kvammen, Henriette (Student paper, others, 2020)
   Innleiing: Stadig fleire blir friske av sin kreftsjukdom grunna betre diagnostikk og behandling. Unge vaksne kreftoverlevarar er ekstra utsett for seineffektar fordi behandlinga er aggressiv og intensiv, samt at toleransen ...
  • Kartlegging av smerte hos demente kreftpasienter 

   Sørum, Vigdis (Student paper, others, 2014-05-30)
   I Norge øker stadig antall kreftpasienter, samtidig øker også forekomsten av demens. Dermed blir det også en økning i antall demente pasienter med kreft. Da jeg har opplevd utfordringer med å kartlegge smerter til denne ...
  • Klar, ferdig, lev! Kreftfri, men ikke helt frisk. Informasjonsbehov hos barn med akutt lymfatisk leukemi om seneffekter av kreftbehandling 

   Lindtner, Regine Austgulen (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Overlevere fra akutt lymfatisk leukemi (ALL) som barn er i risiko for å utvikle seneffekter av kreftbehandlingen. Hensikten med oppgaven er å se på hvilken informasjon barn med ALL trenger om mulige seneffekter ...
  • Korleis kan pårørande oppleve god ivaretaking når kreftpasienten er i terminal fase? 

   Farestveit, Toril (Student paper, others, 2018)
   Føremålet med denne oppgåva er å rette fokus på korleis ein kan ivareta pårørande til pasientar med kreft i terminal fase. Oppgåva ser på kva det har å bety for den enkelte å få ei god siste tid med sin kjære, og korleis ...
  • Kva trenger du no? Korleis kan behova til unge vaksne med malignt melanom bli ivaretatt i møte med helsepersonell? 

   Alme, Mathilde (Student paper, others, 2019)
   Hensikt: Hensikta med oppgåva har vore å undersøke kva behov unge pasientar med malignt melanom har, og korleis desse behova blir møtt av helsepersonell. Metode: Dette er eit litteraturstudie. Det er gjort søk i ulike ...
  • La meg dø med verdighet 

   Flindt, Camilla (Student paper, others, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og belyse hvilke behov palliative pasienter og deres nærmeste pårørende har i livets siste fase, samt hva de vektlegger som viktig for å oppleve verdig avslutning på ...