• Kartlegging av smerte hos demente kreftpasienter 

   Sørum, Vigdis (Student paper, others, 2014-05-30)
   I Norge øker stadig antall kreftpasienter, samtidig øker også forekomsten av demens. Dermed blir det også en økning i antall demente pasienter med kreft. Da jeg har opplevd utfordringer med å kartlegge smerter til denne ...
  • Brystkreft og mestring 

   Gangdal, Else Marie (Student paper, others, 2014-05-30)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge. Overlevelsen er høy blant disse pasientene, noe som fører til at det til en hver tid lever mange som har eller er blitt frisk av denne sykdommen. Det er ...
  • Når speilbildet blir endret: utfordringer ved mastektomi 

   Kartveit, Pia (Bachelor thesis, 2015-06)
   I denne oppgaven har jeg sett på hvordan kvinners kroppsbilde vil bli endret ved mastektomi, og hvilke påvirkning dette har for kvinnen. Jeg har også leitet etter faktorer som kan gi brystkreftpasientene en opplevelse av ...
  • Memento mori – husk du skal dø 

   Ulveseter, Hilde (Student paper, others, 2015-06)
   Som helsepersonell i kreftomsorgen møter vi uhelbredelig syke mennesker som lever med vissheten om at de før eller senere vil dø av sin kreftsykdom. Samtidig lever vi et samfunn der døden er blitt stadig mer fremmedgjort. ...
  • Informasjon og mestring hos nydiagnostiserte kreftpasienter 

   Lien, Elisabeth Dahler (Student paper, others, 2015-06)
   Bakgrunn: Over 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft hver år og det er stadig økende fokus på effektive pasientforløp. Kunnskap om hvordan informasjon til nydiagnostiserte kreftpasienter kan fremme mestring er viktig ...
  • Akutt leukemi og ernæring 

   Vikøren, Tuva (Student paper, others, 2016)
   Denne oppgaven omhandler ernæringsbehandling til pasienter med akutt leukemi. Å vurdere ernæringsstatus og iverksette ernæringstiltak er en viktig del av kreftbehandlingen. Underernæring er årsak til økt morbiditet og økt ...
  • Livet etter kreftbehandling – den smertefulle sanninga 

   Kvamen, Britt Olin (Student paper, others, 2016)
   Hensikt: Kroniske smerter etter kreftbehandling er eit aukande problem hos kreftoverlevarar. Det er forventa at det vil auke ytterlegare i tida framover som følgje av auka kreftoverleving. Kreftoverlevarar møter ulike ...
  • Ikke syk - men frisk? 

   Emberland, Silje (Student paper, others, 2016)
   Hensikt: Mange nordmenn får kreft, men stadig flere vil overleve sin kreftsykdom. Kreft rammer også flere unge voksne og er en av de vanligste dødsårsakene for denne gruppen og har blitt ett viktig folkehelseproblem. Fysiske ...
  • Livet etter lymfekreft – Livskvalitet og fatigue hos unge voksne lymfekreftoverlevere 

   Lillevik, Kristin (Student paper, others, 2016)
   Hensikt: I denne litteraturstudien har jeg tatt for meg temaet livskvalitet og fatigue hos unge voksne med lymfekreft. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Problemstillingen er som følger; Hvilke utfordringer står ...
  • Den «vanskelige» samtalen 

   Jacobsen, Karina (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Litteraturen sier at helsepersonell ofte uttrykker behov for å få hevet sin kompetanse i å gi åndelig og eksistensiell omsorg (Hirsch og Røen, 2016, s. 324). Problemstillingen er som følger; Hvordan kan en palliativ ...
  • Kampen for håpet i skyggen av døden 

   Rong, Linn Kristin (Student paper, others, 2017)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, og omlag en av fire kvinner lever med spredning til andre organer, også kalt metastatisk brystkreft. Disse pasientene kan ikke kureres av sin sykdom, men livet kan ...
  • Livets siste åndedrag ved sykehjem. Hvordan kan døende pasienter med kreft få god omsorg og symptomlindring i sykehjem? 

   Vaksvik, Silje-Karin (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Rundt halvparten av alle som dør i Norge, dør ved sykehjem. Rundt en tredjedel av disse er eldre pasienter med kreft. Etter samhandlingsreformen tredde i kraft i 2012, er antall liggedøgn ved sykehus for eldre ...
  • Lindrande sedering - Ein verdig avslutning på livet? 

   Bjørvik, Charlotte (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: I dette litteraturstudiet har eg tatt for med temaet lindrande sedering hos vaksne terminale kreftpasientar. Problemstilling: Korleis kan lindrande sedering gje kreftpasientar i terminal fase ei verdig avslutning ...
  • «Å være kaptein på egen skute» - Beslutninger om avslutningen på livet 

   Aars, Mia Othelie (Student paper, others, 2017)
   En stor andel av pasientene med kreft er i palliativ fase og kan ikke lengre bli kurert av sin kreftsykdom. Noen pasienter mottar aktiv tumorrettet kreftbehandling, mens hos andre er ikke dette aktuelt. Sykdommen i seg ...
  • Musikalske øyeblikk. Hvordan kan en pasient ved en palliativ avdeling oppleve økt livskvalitet ved bruk av musikkterapi? 

   Søndergaard, Monica Haugland (Student paper, others, 2017)
   Sammendrag: Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan kan en pasient ved en palliativ avdeling oppleve økt livskvalitet ved bruk av musikkterapi? Hensikt: I dag lever flere kreftpasienter lengre med sin sykdom ...
  • Klar, ferdig, lev! Kreftfri, men ikke helt frisk. Informasjonsbehov hos barn med akutt lymfatisk leukemi om seneffekter av kreftbehandling 

   Lindtner, Regine Austgulen (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Overlevere fra akutt lymfatisk leukemi (ALL) som barn er i risiko for å utvikle seneffekter av kreftbehandlingen. Hensikten med oppgaven er å se på hvilken informasjon barn med ALL trenger om mulige seneffekter ...
  • Livet uten strupe - Pasienter sin livssituasjon etter total laryngektomi 

   Mikkelsen, Camilla Plyhn (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Pasienter med strupekreft som blir operert med total laryngektomi får livet sitt plutselig endret. Påkjenningen kan være så stor at det påvirker hverdagen betydelig. Problemstilling: Hvordan opplever pasienter sin ...
  • Brystkreft relatert fatigue og fysisk aktivitet 

   Bjelde, Kristine (Student paper, others, 2017)
   Hensikt: Fatigue under og etter kreftbehandling er eit stort problem hos kreftpasientar og kreftoverlevarar. I følgje enkelte faglitteraturar er det blitt auka fokus på dette problemet dei siste åra, men likevel er det ...
  • Oppfølging av unge kreftoverlevere 

   Dokken, Linda Kvigne (Student paper, others, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilke psykososiale utfordringer unge kreftoverlevere står ovenfor, og hvilke behov de har i etterkant av kreftbehandlingen. Målet er å undersøke hvilken oppfølging de kan ha nytte ...
  • Korleis kan pårørande oppleve god ivaretaking når kreftpasienten er i terminal fase? 

   Farestveit, Toril (Student paper, others, 2018)
   Føremålet med denne oppgåva er å rette fokus på korleis ein kan ivareta pårørande til pasientar med kreft i terminal fase. Oppgåva ser på kva det har å bety for den enkelte å få ei god siste tid med sin kjære, og korleis ...