Recent Submissions

 • Health care chaplaincy in the Nordic countries: Transformations and perspectives 

  Danbolt, Lars Johan; Stifoss-Hanssen, Hans (Chapter, 2020)
  In this article we present some developmental patterns in the 100 years long history of of health care chaplaincy in the Nordic countries, particularely in Norway. We argue that a shift is gradually taking place from what ...
 • "Jeg klarer ikke finne noen ord". Å arbeide tett på døden 

  Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland (Chapter, 2019)
  Døden angår oss. Våre dødsforestillinger sier noe om hvem vi er, hvordan vi oppfatter oss selv, og hva som er viktig for oss. Tanatologi er vitenskapen og læren om døden. Den utgjør et voksende tverrfaglig felt internasjonalt. ...
 • "I bring it with me everywhere": The Materiality of the Bible in Critical Illness 

  Lavik, Marta Høyland (Chapter, 2019)
  There are a variety of ways in which one can elaborate on how readers interact with classic religious texts in our contemporary world. This contribution deals with how the Bible interacts with readers who find themselves ...
 • Likeverdige tjenester? Sykepleieres møte med gravide innvandrerkvinner med ekstrem svangerskapskvalme 

  Odden, Gunhild; Bøhme, Eli (Chapter, 2019)
  Dette kapitlet handler om norske sykepleieres møte med gravide innvandrerkvinner med diagnosen yperemesis gravidarum (HG), også kjent som «ekstrem svangerskapskvalme». For å beskrive og analysere sykepleiernes møte med ...
 • Innledning: Det eksistensielle 

  Austad, Anne; Stifoss-Hanssen, Hans; Borge, Lisbet; Rykkje, Linda (Chapter, 2020)
 • Mot til å våge. Kap. 7 

  Rykkje, Linda; Mæland, Marie Kvamme (Chapter, 2020)
  Menneskets mot er en dyd og et eksistensielt begrep. Mot i klinisk praksis belyses ved refleksjonsnotater fra videreutdanningsstudenter. Gjennom refleksjon kan situasjoner bli bedre forstått, og forståelsen kan bidra til ...
 • Skam og eksistens. Kap. 3 

  Farstad, Marie (Chapter, 2020)
  Skam er en allmenn følelse og utfordring som berører vår menneskelige eksistens. Lidelser, sykdommer og livsbelastninger som i særlig grad viser seg å være knyttet til skam, vektlegges. Både teori, forskning og kliniske ...
 • Forsoningens muligheter og begrensninger. Kap. 4 

  Kleiven, Tormod (Chapter, 2020)
  Forsoning er et nøkkelbegrep når samvirke mellom mennesker blir utfordret gjennom konflikter og krenkelser. Dette kapitlet drøfter begrepets innhold med vekt på premisser for og resultatet av en forsoningsprosess. En ...
 • Mening og meningsdannelse. Kap. 5 

  Sørensen, Torgeir (Chapter, 2020)
  Mening i livet er helt sentralt i menneskelig erfaring og tilegnes fra ulike kilder til mening, avhengig av enkeltpersoner og hvilke sammenhenger de lever i. Den generelle opplevelsen av meningsfullhet bunner i en erfaring ...
 • Sårbarhet og fellesskap. Kap. 1 

  Thomassen, Magdalene (Chapter, 2020)
  Fenomenet ’sårbarhet’ utforskes i en nærlesning av tekster fra en fenomenologisk filosofisk tradisjon. Innlevelsen i andres sårbarhetserfaringer er forutsetningen for å få del i en intersubjektiv verden (Husserl, Stein); ...
 • Eksistensielle dimensjoner i sorg. Kap. 6 

  Austad, Anne (Chapter, 2020)
  Kapitlet beskriver forskning om forholdet mellom sorg etter død, eksistensiell orientering og ulike former for meningsdannelse. Meningsdannelse etter dødsfall utforskes som en pendling mellom den etterlattes «globale» og ...
 • Innledning: Religiøst medborgerskap 

  Solevåg, Anna Rebecca; Lid, Inger Marie (Chapter, 2020)
  The introductory chapter gives an introduction to various aspects of religious citizenship. Drawing on an understanding of citizenship based on human rights, we present the UN documents and conventions that promote rights ...
 • Helbredelsesforkynnelse og kristen tro 

  Alfsvåg, Knut (Chapter, 2020)
  From the second half of the 19th century, some Christians have maintained that by adeptly manipulating the relevant spiritual laws, one may liberate oneself entirely from physical illness. Tis article is an investigation ...
 • Nar det å være til er nok: Et profesjonsetisk blikk på menneskeverd og sårbarhet. 

  Gjermestad, Anita (Chapter, 2020)
  Questions regarding dignity and moral worth of children and adults with profound intellectual disability are hugely contested and discussed. An implicit dimension in these discussions is whether a life with disability is ...
 • Sårbarhet, mangfold og menneskerettigheter. Kap. 6 

  Haugen, Hans Morten (Chapter, 2020)
  The article examines recent understandings of vulnerability and exposedness, and studies proving that people with disabilities are more exposed to violence, discrimination, and various forms of exclusion. Diversity has ...
 • Utviklingshemmedes rett til religionsutøvelse i Norge. Kap. 1 

  Lukash, Dmitry (Chapter, 2020)
  This chapter attempts to give a brief overview of how the key legal acts and policies of the Norwegian state and the Church of Norway address religiosity and religious needs of people with intellectual disabilities. The ...
 • Inkludering og tilrettelegging i Den norske kirkes trosopplæring. Kap. 2 

  Lid, Inger Marie (Chapter, 2020)
  This article presents results from a project that studies inclusion and accommodation in Norwegian faith education as organized under the Plan for Faith Education by the Church of Norway. Norwegian faith education aims at ...
 • Den desentrerte kirke: Et bidrag til disability-ekklesiologien. Kap. 12 

  Gunnes, Gyrid (Chapter, 2020)
  The chapter addresses the relationship between church/ecclesial practices and disability. Traditionally, disability ecclesiology focuses on how and in what way ecclesial practices contribute to the exclusion or inclusion ...
 • Diakoni i et funksjonshemmingsperspektiv : tilværelsens gave og liv i mangfoldig fellesskap. Kap. 5 

  Jordheim, Kari (Chapter, 2020)
  In this chapter, the documents The Gift of Being from WCC (2016) and Seeking Conviviality from the Lutheran World Federation (2014) are presented and discussed from a diaconal perspective. Conviviality is described as “the ...
 • African migrant christianities - Delocalization or relocalization of identities? Kap. 11 

  Eriksen, Stian Sørlie; Drønen, Tomas Sundnes; Løland, Ingrid (Chapter, 2020)
  African migrant Christianity is a field that has been attracting increased academic interest in recent decades. Numerous studies within anthropology and theology have discussed the topic in general and activities connected ...

View more