• Barn som pårørende når mor eller far skal dø av kreft 

   Simonsen, Anna Emilie (Student paper, others, 2021)
   Innledning med bakgrunn: Nærmere 700 barn opplever i løpet av et år å miste mor eller far på grunn av kreftsykdom. Helsepersonell er pålagt å ivareta barn som pårørende. Barn som har en alvorlig syk forelder har et stort ...
  • Barn som pårørende til forelder med uhelbredelig kreft 

   Svarstad, Tone Astrid Kolshus (Student paper, others, 2022)
   Innledning: I 2010 fikk helsepersonell plikt til å kartlegge og ivareta barn som pårørende. Studier kan tyde på at manglende tid, kompetanse og konkurrerende arbeidsoppgaver er årsaken til at barn fremdeles ikke får den ...
  • Barns erfaringer som pårørende med mor eller far som har alvorlig kreft. 

   Myklebust, Kristin (Student paper, others, 2022)
   Bakgrunn: I løpet av et år opplever 3500 barn og unge at en mor eller far får kreft og 700 av disse opplever å miste en forelder. Mange barn opplever å ikke få tilstrekkelig med informasjon og kunnskap til å forstå foreldrenes ...
  • Betydningen av et måltid hos pasienter med hode- og halskreft 

   Longvastøl, Yrja Marie Austnes (Student paper, others, 2021)
   Introduksjon: Pasienter med kreft i hode- og halsregionen har ofte store utfordringer. Sykdommen og behandlingen påvirker evnen til å kunne spise, og bivirkningene er mange. Betydningen av et måltid og kunne dele dette med ...
  • Det nye livet 

   Nyland, Kari (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Stadig flere får i dag en kreftdiagnose. Med teknologien vi har i dag kan vi oppdage kreft tidligere, og samtidig vet vi mer om symptomene noe som gjør at vi undersøker oss tidligere enn før. Dette, sammen med ...
  • Ernæring hos allogen stamcelletransplanterte 

   Elnæs, Lisa (Student paper, others, 2021)
   Innledning med bakgrunn: Behandlingen for akutt leukemi innebærer cellegiftbehandling før stamcelletransplantasjon som kan være siste del i behandlingen. Cellegiftbehandlingen medfører lave blodverdier og dermed et fraværende ...
  • Ernæring i livets sluttfase. Hvilke etiske dilemma kan oppstå ved administrasjon av parenteral ernæring til pasienter med kreft i livets sluttfase? 

   Aas, Elise Maria Kvaløy (Student paper, others, 2021)
   Innledning med bakgrunn: Parenteral ernæring (herved forkortet PN), også kjent som intravenøs ernæring, er en emulsjon som administreres som en intravenøs infusjon. Helsepersonell administrerer når pasientens næringstilførsel ...
  • ESAS fra sykepleierens perspektiv. 

   Kirkerød, Monica Haraldsen (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Kreftpasienten opplever mange plagsomme symptomer og har ofte et sammensatt sykdomsbilde. Sykepleierne som jobber med denne komplekse pasientgruppen har en viktig jobb i å vurdere og kartlegge pasientens symptomer ...
  • „Fatigue hindrer meg i å være den jeg er“. Brystkreftpasienters erfaring med kronisk fatigue 

   Flermoen, Siri Beate (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Antall brystkreftpasienter som overlever kreft øker stadig. 9 av 10 kvinner som rammes av brystkreft er i live 5 år etter diagnosen. Mange av disse kvinnene er ikke forberedt på seneffekter som kan inntreffe ...
  • Forebygge delirium hos pasienter med kreft Kreftsykepleiers bidrag 

   Gjestemoen, Siri (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Delirium er en uheldig tilstand som forekommer i varierende grad, spesielt hos eldre pasienter som er innlagt på sykehus. Delirium er den nest hyppigste psykiatriske diagnosen blant kreftpasienter. Delirium er ...
  • Håp hos kreftpasienter i palliativ fase 

   Bredesen, Tina (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Håp er viktig for pasienter med en langt framskreden sykdom. Opprettholdelsen av et håp har positiv innvirkning på livskvaliteten. I tillegg så bidrar håp til indre styrke og energi, og det gir en følelse av å ...
  • Håp i palliativ fase. Pasienters opplevelse av endring i håp 

   Merculio, Catherine (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Håp er fundamentalt for menneskets eksistens. Håp spiller en viktig rolle hos pasienter med kreft, spesielt de som er i palliativ fase av sykdommen. Håp er et viktig verktøy for å hjelpe pasienter med å håndtere ...
  • Helhetlig kreftbehandling - Det handler også om livet etterpå. Behovet for videre oppfølging etter endt medisinsk behandling hos unge kreftoverlevere. 

   Hovdenak, Tone Fritzøe (Student paper, others, 2021)
   Innledning med bakgrunn: Helhetlig kreftbehandling omfatter både diagnostisering, behandling og rehabilitering, der den siste delen oppleves av mange som mangelfull. Hensikten med denne artikkelen er å sette fokus på hvilke ...
  • Helserelatert livskvalitet til pasienter som er operert for prostatakreft. 

   Sagen, Ingrid Sodeland (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Operasjon av prostatakreft kan gi bivirkninger i form av urininkontinens og/eller impotens. Omtrent 50% av de som gjennomfører radikal prostatectomi ...
  • Hvordan kan kreftsykepleier bidra til at informasjonsbehovet til barn som pårørende blir ivaretatt når mor eller far har kreft? 

   Jensen, Lill Wenche (Student paper, others, 2021)
   Innledning med bakgrunn: Hvert år opplever nesten 4000 barn og unge at mamma eller pappa får kreft, omtrent 700 barn opplever at mor eller far dør i kreftsykdom. Barn som opplever en alvorlig syk forelder har stort behov ...
  • Ivaretakelse av pårørende ved hjemmedød 

   Nordmark, Elisabeth (Student paper, others, 2022)
   Introduksjon: I Norge ønsker over halvparten av befolkningen å dø hjemme – likevel får bare 15% oppfylt dette ønsket. Pårørendes rolle er vesentlig i den sammenhengen. I denne litteraturstudien kartlegges hvilke erfaringer ...
  • Kreftpasienter i palliativ fase og hjemmedød. 

   Bustgaard, Ellen (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Internasjonale studier har undersøkt hvor mennesker med avansert kreftsykdom ønsker å dø, og de fleste ønsker å dø hjemme. Problemstilling: Hvilke faktorer virker hemmende og fremmende for at pasienter i en ...
  • Livet med myelomatose. Pasienter med myelomatose og reaksjoner på diagnose og behandling 

   Sørengen, Irina (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Myelomatose er en kreftform som har komplekst forløp og behandling. Behandlingen sikter til å forlenge livet og lindre plager. Sykdommen har stor innvirkning på pasientens helse og forårsaker store omveltninger ...
  • «Medbestemmelse i livets sluttfase» 

   Maldia, Jackelyn (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Pasient medbestemmelse er en prosess der beslutninger om pasientbehandling tas i samarbeid med pasienten, helsepersonell og pårørende. Scenariet kan også være annerledes, spesielt for kreftpasienter i sluttfasen ...
  • Opplevelse av smerter hos kreftsyke barn med leukemi. 

   Mustorp, Marie (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Det er ca. 200 nye tilfeller av barnekreft årlig, og dette utgjør 1 % av alle krefttilfeller i Norge. Barnekreft deles inn i tre hovedgrupper, der leukemi er en av disse og den vanligste formen for barnekreft. ...