Recent Submissions

 • ESAS fra sykepleierens perspektiv. 

  Kirkerød, Monica Haraldsen (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Kreftpasienten opplever mange plagsomme symptomer og har ofte et sammensatt sykdomsbilde. Sykepleierne som jobber med denne komplekse pasientgruppen har en viktig jobb i å vurdere og kartlegge pasientens symptomer ...
 • «Stillhet om manndommen». Pasienters erfaringer med antihormonell behandling 

  Holm, Marie Pedersen (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Pasienter med prostatakreft mottar ofte ADT behandling for å hindre testiklene i å tilføre kroppen testosteron, med mål om sykdomskontroll eller kurasjon. Dette kan gi plagsomme bivirkninger for mannen, og kan ...
 • Vekttap hos pasienter med kreft i øre-, nese- og halsregionen. Forebygging av vekttap under kurativ strålebehandling 

  Hellner, Maria Vinje (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Pasienter med kreft i øre-, nese- og halsregionen har økt risiko for vekttap. Dette kan både relateres til symptomer på sykdommen og til kreftbehandling. Strålebehandling er en viktig behandlingsmodalitet, både ...
 • Pasientenes Erfaringer - “Hva tenker kreftpasientene at de trenger?” 

  Lunde, Siri (Student paper, others, 2022)
  Innledning: For å kunne gi god omsorg, må man først forstå perspektivet til individet som skal motta omsorgen. Hensikten med studien er å få kunnskap om kreftpasienters erfaringer. Hvordan pasientene opplever å bli møtt ...
 • Ivaretakelse av pårørende ved hjemmedød 

  Nordmark, Elisabeth (Student paper, others, 2022)
  Introduksjon: I Norge ønsker over halvparten av befolkningen å dø hjemme – likevel får bare 15% oppfylt dette ønsket. Pårørendes rolle er vesentlig i den sammenhengen. I denne litteraturstudien kartlegges hvilke erfaringer ...
 • Håp hos kreftpasienter i palliativ fase 

  Bredesen, Tina (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Håp er viktig for pasienter med en langt framskreden sykdom. Opprettholdelsen av et håp har positiv innvirkning på livskvaliteten. I tillegg så bidrar håp til indre styrke og energi, og det gir en følelse av å ...
 • Forebygge delirium hos pasienter med kreft Kreftsykepleiers bidrag 

  Gjestemoen, Siri (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Delirium er en uheldig tilstand som forekommer i varierende grad, spesielt hos eldre pasienter som er innlagt på sykehus. Delirium er den nest hyppigste psykiatriske diagnosen blant kreftpasienter. Delirium er ...
 • «Medbestemmelse i livets sluttfase» 

  Maldia, Jackelyn (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Pasient medbestemmelse er en prosess der beslutninger om pasientbehandling tas i samarbeid med pasienten, helsepersonell og pårørende. Scenariet kan også være annerledes, spesielt for kreftpasienter i sluttfasen ...
 • Opplevelse av smerter hos kreftsyke barn med leukemi. 

  Mustorp, Marie (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Det er ca. 200 nye tilfeller av barnekreft årlig, og dette utgjør 1 % av alle krefttilfeller i Norge. Barnekreft deles inn i tre hovedgrupper, der leukemi er en av disse og den vanligste formen for barnekreft. ...
 • Sykepleieres erfaringer med samhandlingsprosessen 

  Sigvartsen, Susanne Helen (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Stadig flere personer rammes av en kreftsykdom, en av tre får nå sykdommen i løpet av sitt liv (Kreftregisteret, 2020). Helsevesenet og sykepleierne må ta hensyn til det økende antallet kreftpasienter som da ...
 • Håp i palliativ fase. Pasienters opplevelse av endring i håp 

  Merculio, Catherine (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Håp er fundamentalt for menneskets eksistens. Håp spiller en viktig rolle hos pasienter med kreft, spesielt de som er i palliativ fase av sykdommen. Håp er et viktig verktøy for å hjelpe pasienter med å håndtere ...
 • Livet med myelomatose. Pasienter med myelomatose og reaksjoner på diagnose og behandling 

  Sørengen, Irina (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Myelomatose er en kreftform som har komplekst forløp og behandling. Behandlingen sikter til å forlenge livet og lindre plager. Sykdommen har stor innvirkning på pasientens helse og forårsaker store omveltninger ...
 • Kreftpasienter i palliativ fase og hjemmedød. 

  Bustgaard, Ellen (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Internasjonale studier har undersøkt hvor mennesker med avansert kreftsykdom ønsker å dø, og de fleste ønsker å dø hjemme. Problemstilling: Hvilke faktorer virker hemmende og fremmende for at pasienter i en ...
 • „Fatigue hindrer meg i å være den jeg er“. Brystkreftpasienters erfaring med kronisk fatigue 

  Flermoen, Siri Beate (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Antall brystkreftpasienter som overlever kreft øker stadig. 9 av 10 kvinner som rammes av brystkreft er i live 5 år etter diagnosen. Mange av disse kvinnene er ikke forberedt på seneffekter som kan inntreffe ...
 • Helserelatert livskvalitet til pasienter som er operert for prostatakreft. 

  Sagen, Ingrid Sodeland (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Operasjon av prostatakreft kan gi bivirkninger i form av urininkontinens og/eller impotens. Omtrent 50% av de som gjennomfører radikal prostatectomi ...
 • Det nye livet 

  Nyland, Kari (Student paper, others, 2022)
  Innledning: Stadig flere får i dag en kreftdiagnose. Med teknologien vi har i dag kan vi oppdage kreft tidligere, og samtidig vet vi mer om symptomene noe som gjør at vi undersøker oss tidligere enn før. Dette, sammen med ...
 • Barn som pårørende til forelder med uhelbredelig kreft 

  Svarstad, Tone Astrid Kolshus (Student paper, others, 2022)
  Innledning: I 2010 fikk helsepersonell plikt til å kartlegge og ivareta barn som pårørende. Studier kan tyde på at manglende tid, kompetanse og konkurrerende arbeidsoppgaver er årsaken til at barn fremdeles ikke får den ...
 • Barns erfaringer som pårørende med mor eller far som har alvorlig kreft. 

  Myklebust, Kristin (Student paper, others, 2022)
  Bakgrunn: I løpet av et år opplever 3500 barn og unge at en mor eller far får kreft og 700 av disse opplever å miste en forelder. Mange barn opplever å ikke få tilstrekkelig med informasjon og kunnskap til å forstå foreldrenes ...
 • Hvordan kan kreftsykepleier bidra til at informasjonsbehovet til barn som pårørende blir ivaretatt når mor eller far har kreft? 

  Jensen, Lill Wenche (Student paper, others, 2021)
  Innledning med bakgrunn: Hvert år opplever nesten 4000 barn og unge at mamma eller pappa får kreft, omtrent 700 barn opplever at mor eller far dør i kreftsykdom. Barn som opplever en alvorlig syk forelder har stort behov ...
 • „Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve“. Hvordan kan forhåndssamtale og IP bidra til trygghet hjemme? 

  Olsen, Stine (Student paper, others, 2021)
  Introduksjon: Andelen av hjemmedød i Norge er blant de laveste i vestlige land. Stortingsmeldingen nr. 24 for 2019-2020 trekker frem utfordringer relatert til lindrende behandling, blant annet liten åpenhet om døden, for ...

View more