Show simple item record

dc.contributor.authorEspey-Sundt, Erika
dc.date.accessioned2023-10-03T08:10:06Z
dc.date.available2023-10-03T08:10:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093666
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er ledelse i lokalmenigheten og hvordan ledere oppfatter egen ledelse i Den norske kirke. Formålet er å undersøke daglige lederes oppfattelse av egen ledelse på soknenivå, og drøfte denne selvforståelsen i lys av verdibasert ledelse. Studien er avgrenset til å gjelde daglige ledere ansatt i Kirkelig fellesråd i Oslo. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan oppfatter mellomledere i Den norske kirke sin utøvelse av ledelse, og i hvilken grad er det rom for å utøve verdibasert ledelse i en travel hverdag? Forskningsprosjektet er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturerte dybdeintervjuer med åtte daglige ledere i Den norske kirke. Dataene er analysert gjennom en fenomenologisk hermeneutisk metodikk. Empiri drøftes i lys av relevant teori og tidligere forskning. Selznicks teori om institusjonalisering, Askelands modell for institusjonelt lederskap i praksis, Aadland og Askelands teori knyttes til verdibasert og verdibevisst ledelse. Hopes teori om mellomledere er benyttet som hovedrammeverk for oppgaven (Selznick, 1997; Askeland, 2016; Aadland & Askeland, 2017; Hope, 2015). Sentrale funn fra undersøkelsen er at daglige lederes oppfatning av egen ledelse kan oppsummeres i fire punkter: Daglige ledere beskriver sin ledelse som en balansekunst, der det å være allsidig og vise frihet under ansvar overfor medarbeidere er viktig. Daglige ledere utviser omsorg for kolleger, frivillige og menigheten gjennom tilrettelegging og tilgjengelighet. Vellykket ledelse i menigheten krever modenhet, der daglige ledere er opptatt av ærlig kommunikasjon og å handle på riktig tidspunkt. Daglige ledere opplever mye spenning, både på lokalt og organisatorisk nivå, der samarbeid med nærmeste kolleger og organisatoriske rammer påvirker deres utøvelse av ledelse. Daglig lederes hverdag preges av styring og ledelse og kan ses i lys av Barnard og Selznicks teorier om ledelse. Daglige ledere har fokus på både oppgaver og relasjoner, men på tross av omsorgen og støtten de viser for kolleger og frivillige trekkes de ofte i retning av rutinemessige oppgaver uten å føle at de rekker å utøve verdibasert ledelse. Dette forklarer informantene at forsterkes av organisatoriske faktorer. Mellomlederrollen og utfordringene som hører til, samsvarer med tidligere forskning. På lokalt nivå opplever daglige ledere som regel godt samarbeid preget av dialog, involvering og bevissthet. Dette støtter opp under organisasjonens verdier og deres identitet som verdibaserte ledere. Imidlertid kommer det frem at deres ledelse har et internt fokus, som er i tråd med dirigent- og integratorrollene beskrevet i Askeland et. al (2021) modell for institusjonelle kirkeledere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectDen norske kirkeen_US
dc.subjectmellomledereen_US
dc.subjectverdibevisst ledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleLedere som løper: En kvalitativ studie av selvoppfattelse blant daglige ledere i Den norske kirke.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfatteren har opphavsrettighetene til oppgaven. Nedlasting for privat bruk er tillatt.en_US
dc.source.pagenumber100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record