Show simple item record

dc.contributor.authorThveten, Tanja
dc.date.accessioned2023-01-13T13:57:42Z
dc.date.available2023-01-13T13:57:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3043433
dc.description.abstractFormålet med studien er å få en bedre forståelse for hva avdelingsledere på kommunale sykehjem gjør i løpet av en arbeidsdag. Hvordan de vet hva de skal gjøre og hvilke forutsetninger de har for å utføre arbeidsoppgavene. Hensikten er å få en forståelse for hvordan de opplever arbeidshverdagen, hva som preger dem, og hvordan de tolker sin rolle som leder. Problemstillingen: På hvilken måte former institusjonelle og organisatoriske rammer forståelsen for rollen som avdelingsleder? Metode: Det er en kvalitativ studie hvor data er hentet fra observasjon og intervju av fire informanter, hvor alle er utdannet sykepleiere og har flere års arbeidserfaring fra sykepleierfaget før de ble avdelingsledere. Funn: Hovedfunnene er at avdelingsledernes arbeidshverdag er preget av utydelige rammer og retningslinjer samt manglende opplæring og oppfølging. I stor grad former og definerer de sin arbeidshverdag, på grunnlag av egen tolkning av virkeligheten. I kontrast til hva som formidles i den faglitteraturen som presenteres i oppgaven om hvorfor god og hensiktsmessig oppfølging av (nye) ledere er av stor betydning, beskriver mine informanter hvordan lederopplæring og lederstøtte foregår i praksis. Drøfting: Empirien belyses og drøftes opp mot tidligere forskning og relevant teori. Sirris, Haaland, Dale, Wisborg og Hill har særlig bidratt til å ramme inn, belyse og fremme forståelse for de funnene jeg har gjort. Det informantene forteller samsvarer godt med det som beskrives i den fremlagte faglitteraturen og støttes av forskning på feltet. Konklusjon: Informantene i denne undersøkelsen mangler i stor grad oppfølging og tydelige rammer i sin rolle som avdelingsledere. Det preger deres arbeidshverdag både praktisk og personlig. Det viser seg at situasjonen mine informanter beskriver ikke er enestående, men ser isteden ut til å være noe mange ledere, både innenfor helse og andre områder, opplever. Det er bred enighet om at forskning og litteratur som omhandler ledelse sett fra lederens side er begrenset, og at det med fordel kan forskes mer på.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectlederstøtteen_US
dc.subjectrolleidentiteten_US
dc.subjectrefleksjonen_US
dc.subjectrammeren_US
dc.subjectutydeligheten_US
dc.titleOm å ferdes på kjente trakter i ukjent terreng. En studie blant avdelingsledere i kommunale sykehjemen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber77en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record