Show simple item record

dc.contributor.authorMelaas, Anne
dc.date.accessioned2021-08-16T08:59:44Z
dc.date.available2021-08-16T08:59:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767921
dc.description.abstractBakgrunn: Oppgavens tema er den store mangelen på operasjonssykepleiere ved norske sykehus. Studien tar for seg operasjonssykepleierstudenters forslag til tiltak, som sykehusene kan anvende i rekruttering til operasjonssykepleierstudiet. Operasjonssykepleiermangelen tilskrives at flere går av med pensjon enn de som utdanner seg til yrket, samt at endring i folketall, alderssammensetning og sykdomsbildet øker behovet. Behovet for å rekruttere innebærer å erstatte de som slutter som følge av naturlige avgang, og videre supplere med nyopprettede stillinger i sykehusene for å øke og opprettholde en forsvarlig kvalitet og kapasitet i helsetjenesten. Oppgavens problemstilling er: «Hvilke tiltak bør ifølge operasjonssykepleierstudentene iverksettes av sykehus for å øke rekruttering til studiet?». Oppgavens teoretiske referanseramme: Strategisk rekruttering og Linda Lai sin teori og modell for strategisk kompetanseledelse blir anvendt som rammeverk og bindeledd mellom strategi og kompetanse. Sekstrinnsmodellen til Fredriksen & Sørebø brukes for å vise hvordan rekrutteringsprosessen kan bli strategisk forankret gjennom modellens seks ulike trinn. Videre er den økte bruken av e-rekruttering og sosiale medier i rekrutteringsprosessen en del av oppgavens teoretiske referanseramme. Metode: For å besvare oppgavens problemstilling har jeg anvendt kvalitativ metode med en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til dataanalysen. Empirien har blitt hentet inn ved hjelp av to fokusgruppeintervjuer av operasjonssykepleierstudenter, og fra meldinger mottatt via Instagramkontoen @operasjonssykepleierne. Fra Instagram er det hentet data om hva en operasjonssykepleier er og gjør, samt hvordan man kan bli operasjonssykepleier. Fokusgruppeintervjuene er transkribert, og alle dataene er analysert etter Malterud sin metode om systematisk tekstkondensering. Funnene har blitt diskutert opp mot utvalgt teori, tidligere forskning og artikler. Funnene er også sett opp mot Lover, forskrifter, rapporter, handlingsplaner, strategier og utviklingsplaner. Resultat og konklusjon: Det haster med å finne tiltak for å stoppe den verdensomspennende operasjonssykepleiermangelen faglitteraturen forutsier. Funn viser at tiltak som synliggjøring og mer informasjon om operasjonssykepleierfaget og -yrket må komme tydeligere frem, og formidles via reklame, promotering, sosiale medier og merkevarebygging. Instagram er den foretrekkende plattformen. Tiltaket internrekruttering må sykehusene arbeide mer med, via kunnskapsoverføring og hospitering for både sykepleiere og studenter. Tidlig rekruttering må starte allerede på videregående skoler og bachelornivå. Det må bli flere karrieredager og de må arrangeres hyppigere. Videre viser funn at samarbeidet må bli bedre mellom skole og sykehus. Helseforetakene må utlyse flere utdanningsstillinger, og lønn som tiltak blir fremhevet som viktig i rekrutteringsprosessen. For å visualisere hvordan tiltakene kan implementeres igjennom en strategiprosess for rekruttering av operasjonssykepleiere har jeg utviklet en modell, som kan brukes i en rekrutteringsstrategi for sykehus.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectsosiale medieren_US
dc.subjecte-rekrutteringen_US
dc.subjectrekrutteringsprosessenen_US
dc.subjectrekrutteringen_US
dc.subjectstrategisk ledelseen_US
dc.subjectSHRMen_US
dc.subjectHRMen_US
dc.titleDet haster! Hvilke tiltak bør ifølge operasjonssykepleierstudentene iverksettes av sykehus for å øke rekrutteringen til studiet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber102en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record