Show simple item record

dc.contributor.authorMjånes, Åslaug Styve
dc.date.accessioned2017-09-01T11:10:30Z
dc.date.available2017-09-01T11:10:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452752
dc.description.abstractTema for denne masteroppgåva er institusjonalisering av leiarroller i Den norskekyrkja, sett i samanheng med grunnlag for legitimitet. Føremålet med studien er å sjå kva leiarprofilar og legitimitet kyrkjeverjer og prostar har, og korleis dei frå ulike perspektiv står fram som institusjonelle leiarar i kontekst av kyrkja som organisasjon. Problemstillinga er ”I kva grad har prostar og kyrkjeverjer legitimitet som heilskaplege institusjonelle leiarar?” Studien har sitt teoretiske rammeverk i Askeland sin integrerte modell for leiing, samt teori om ulike former for legitimitet, hovudsakleg basert på Weber. For innsamling av data er det nytta spørjeundersøking, sendt ut vinteren 2016 til alle landets prostar og kyrkjeverjer, samt daglege leiarar i sokna. 721 personar fekk tilsendt undersøkinga, og svarprosenten var 35%. Spørsmål om institusjonalisering og legitimitet er indirekte lese frå det validerte og reliabilitetstesta måleverktøyet knytt til Askeland sin integrerte modell. Undersøkinga viser at kyrkjeverjer og prostar har rolleprofilar som i stadig større grad er i ferd med å verte likedanna, og at utjamninga i leiarprofilane i nokon grad påverkar legitimiteten som kyrkjeleg leiar. 20 år etter at kyrkjelova tråtte i kraft ser det ut til at kyrkjeverja styrkar sin legitimitet som kyrkjeleg leiar gjennom institusjonalisering. Prosten si rolle ber preg av å vere i endring, som fylgje av strukturelle endringar i kyrkja som kontekst for leiing. Resultata er diskutert og moglege konsekvensar er presentert Studiens avgrensingar samt forslag til vidare forsking er presentert.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjectlederrollernb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.subjectkirkevergernb_NO
dc.subjectpresternb_NO
dc.subjectlegitimitetnb_NO
dc.subjectlederenb_NO
dc.titleKvar er seg sjølv nærast. Eit kvantitativt studie av prostar og kyrkeverjer sine leiarroller og legitimitet i Den norske kyrkjanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record