• Diakonitjenesten i Den norske kirke 

   Askeland, Harald; Hegstad, Harald (Luthersk kirketidende;4, Journal article, 2011)
   Den norske kirke har i lang tid arbeidet med forståelsen av sine ulike tjenester. Det dreier seg både om hvordan de ulike tjenestene skal utformes i praksis, og om hvordan de skal forstås teologisk og ekklesiologisk.
  • Forskningsperspektiver på kirke og menighet som organisasjon. Kap. 4 

   Askeland, Harald (Chapter, 2021)
   Understanding churches as organizations inevitably means borrowing models and premises from organizational theory (OT). This chapter outlines the basic assumptions underlying dominant perspectives in OT, enhancing the ...
  • Foxes and lions: How institutional leaders keep organisational integrity and introduce change. Kap. 7 

   Struminska-Kutra, Marta; Askeland, Harald (Chapter, 2020)
   Using the concept of institutional work, we illustrate how leaders respond to external pressures for change and actively transform organisational practices and identities. We argue that a leader’s actions manifest either ...
  • Hverdagsledelse : diakoni, verdier og ledelse i praksis 

   Askeland, Harald (Doctoral thesis, 2016)
   Det overordnede temaet for denne avhandlingen er ledelse i kontekst. Hensikten er å bidra til forståelse av ledelse av det vi i en skandinavisk sammenheng kjenner som diakonale institusjoner. Nærmere bestemt søker jeg å ...
  • Hvordan forstå organisasjoner og ledelse av organisasjoner? 

   Askeland, Harald (Rapport;10/2013, Research report, 2013)
  • Institutional leadership: Maintaining and developing the ‘Good’ organisation. Kap. 8 

   Askeland, Harald (Chapter, 2020)
   This chapter addresses how managers through values work enact critical functions of institutional leadership, by ongoing efforts and the recurring facilitation of processes relating the mission, values and character of the ...
  • Introduksjon til kirkelig organisering og ledelse. Et verdibasert og praksisorientert perspektiv. Kap. 1 

   Sirris, Stephen; Askeland, Harald (Chapter, 2021)
   This chapter introduces the subject matter of this book – church organizing and leadership – and key concepts. The book’s point of departure is recent reforms in the Church of Norway as well as broader cultural and societal ...
  • Kirken som organisme og organisasjon. Ekklesiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver på kirken som felleskap. Kap. 2 

   Sirris, Stephen; Askeland, Harald (Chapter, 2021)
   Due to the complexity of its functions, the church can be understood in various disciplines which offer different perspectives, concepts and metaphors. This chapter explores how theology and organizational sociology ...
  • Kirkevergens lederrolle i praksis 

   Askeland, Harald; Stråbø, Jostein (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   Artikkelen drøfter kirkevergens lederrolle slik den utfolder seg i praksis. Bakgrunnen for artikkelener den fornyede diskusjon om kirkelige lederroller, som følger av arbeidet med utvikling av kirke-ordningen. Følgende ...
  • Kirkevergens lederrolle. Kap. 10 

   Askeland, Harald; Fiske, Mildrid; Mjånes, Åslaug Styve (Chapter, 2021)
   A central and specific aspect of the Church of Norway is its legally grounded democratic structure of autonomous local congregations. This local congregational organization complements the traditional synodal and/or episcopal ...
  • Ledelse og lederes roller i Den norske kirke : Lederrolleundersøkelsen 2016 i et tyveårsperspektiv 

   Askeland, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Gjennom de siste tyve år har både kirkens lederstruktur generelt og ansvarsområdene for lokale kirkelige lederroller vært i fokus. Dels har vedtatte endringer vært søkt institusjonalisert, og dels har det parallelt pågått ...
  • Ledelse og verdiarbeid i praksis 

   Askeland, Harald (Rapport;9/2013, Research report, 2013)
   Artikkelens hovedformål er å undersøke hvordan ledere, i samhandling med andre, bidrar til forming av organisasjoners verdier og tolkning av virksomhetens formål. Spørsmålet har vært sentralt innen ledelsesfaget siden ...
  • Ledelse – generelle og kirkelige perspektiver. Kap. 7 

   Askeland, Harald (Chapter, 2021)
   The chapter introduces the field of management and leadership theory in general, outlining how the central terms and perspectives have evolved. At the same time, this chapter gives special emphasis to theories underlining ...
  • Lederskapets kirkelighet. En integrert modell for verdibevisst kirkelig ledelse. Kap. 8 

   Askeland, Harald (Chapter, 2021)
   The chapter argues that in order to develop an understanding of the specific nature of church management and leadership, there is a need for reconceptualizing the relationship of these terms. Through an elaboration of ...
  • Lokaldiakoni på norsk : organisering og dynamikk 

   Askeland, Harald (Journal article, 2002)
  • Majorstua+ Kirke for unge voksne 

   Askeland, Harald; Sirris, Stephen (Rapport;5/2015, Research report, 2015)
   Majorstua+ ble igangsatt som 3-årig prosjekt i august 2011 med basis i opplevde behov og klare vyer om å ha et kirkeforankret tilbud til unge voksne. Saken hadde vært oppe i flere utredninger på lokalt og nasjonalt kirkelig ...
  • Makt til å tjene - 1. Diakoni som kontekst for ledelse 

   Askeland, Harald; Kleiven, Tormod (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Artikkelen drøfter en kontekstualisert ledelsesforståelse som et grunnlag for forskning og diskusjon om forholdet mellom diakoni og ledelse. Den reiser spørsmålet: Hvilke implikasjoner har diakoni somkontekst for ledelse? ...
  • Makt til å tjene - 2. Det diakonale lederoppdrag i et maktkritisk perspektiv 

   Kleiven, Tormod; Askeland, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Artikkelen følger opp” Makt til å tjene 1” ved å sette fokus på forholdet mellom diakoni og ledelse utfra en maktteoretisk tilnærming. Følgende spørsmål legges til grunn: På hvilken måte kan det diakonale ledelsesoppdrag ...
  • Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM) 

   Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone (VID Rapport;2020/2, Research report, 2020)
   Denne evalueringen undersøker følgende dimensjoner ved Samarbeid menighet og misjon (SMM): 1) misjonsforståelse og struktur, 2) effekt og 3) kost–nytte. SMM har fungert som en verdifull plattform for samarbeid, nettverksbygging ...
  • Ny organisering av prestetjenesten ("Prostereformen") - evaluering 

   Stifoss-Hanssen, Hans; Angell, Olav Helge; Askeland, Harald; Schmidt, Ulla; Urstad, Sivert; Kinserdal, Frode (Rapport;2/2013, Research report, 2013)
   I hvilken utstrekning er prostereformens målsettinger nådd, og hvilke faktorer har hatt betydning for realisering eller uteblitt realisering av disse målsettingene? Prestene har ganske gode arbeidsvilkår, men det oppleves ...