Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Ann-Kristin
dc.date.accessioned2009-09-08T12:26:36Z
dc.date.issued2009-09-08T12:26:36Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98190
dc.description.abstractDenne mastergradoppgaven tar for seg hvordan voldsproblematikken i parforholdet håndteres av terapeuter på familiekontor, med spesielt fokus på den mannlige voldsutøveren. Familievernet har blitt kritisert for å overse og mangle kompetanse i forhold til volden som foregår i nære relasjoner. I 2007 hadde familiekontorene kontakt med ca. 5000 familier hvor vold var et tema. Det er utarbeidet flere handlingsplaner med strategier og tiltak for å håndtere denne problematikken. Hjelpe – og behandlingstilbudet til voldsutøver skal styrkes. Flere lavterskeltilbud er ønskelig, for eksempel gjennom familievernet. Det har i de siste årene vært stor oppmerksomhet omkring vold i nære relasjoner og menns vold mot kvinner. Forklaringene på hvorfor slik vold finner sted, og hva som faktisk kan betegnes som vold er mange. Problemstillingen som blir belyst er: Hvilke diskurser har terapeuter på familiekontor om vold, voldsutøver og terapi, når de møter par hvor mannen har utøvd vold mot kvinnen? Undersøkelsen tar utgangspunkt i intervjuer med 6 terapeuter fra tre ulike familiekontor. Diskursanalyse er benyttet, både som en teoretisk forankring, og som en metode for å analysere intervjuene med terapeutene. Fremstilling av funnene vil bære preg av å være en sammenfletting mellom andre forskere- og behandleres teori og empiri, og mitt eget empiriske materiale. Flere diskursive kamper viser seg gjeldende i mitt materiale. Den ene kampen foregår i betydningsdannelsen av vold. De andre kampene befinner seg på forklaringsnivå av hvorfor volden finner sted. Her finner jeg fire konkurrerende hoveddiskurser i aktivt kamp. Noen av diskursene tilbyr voldsutøveren en posisjon som offer for indre eller ytre styrte prosesser, mens andre tilbyr en posisjon som en kompetent aktør, som er ansvarlig for egne handlinger. Familievernkontorene er pålagt fra departementet å registrere all vold, som et ledd i og synliggjøre problematikken i en offentlig statistikk. Paradoksalt nok kan det se ut til at det ikke eksisterer noen enhetlige kriterier for voldsbegrepets innhold hos familieterapeutene. Det kan se ut til at familiekontorene i for liten grad har klare kriterier for å avgjøre hvilke hendelser og handlinger som skal legges til grunn for å avgjøre om hendelser er vold. Bruk av standardiserte kartleggingsverktøy kan muligvis tenkes å bevege seg i en retning av å være en normativ terapeut, og slik sett utfordre den systemiske tenkningen. Slik jeg ser det er det viktig at familieterapeutene unngår å havne i relativismens hengemyr, hvor man ikke tar stilling til hva som faktisk skal betegnes som vold. Konsekvensene av dette kan være farlig. Jeg har imidlertid stor tro på at de gode terapeutiske idealene som å lete etter mening, være opptatt av klienten, vise positiv nysgjerrighet, ikke behandle det som blir sagt som et faktum, men være en deltager i en dialogen og få fram rike beskrivelser, er svært viktige å ha med seg, også i møte med voldsproblematikken. Det vil gi et godt utgangspunkt for dette arbeidet.en
dc.format.extent654891 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectfamilieterapi og systemisk praksisen
dc.subjectstudentarbeideren
dc.subjectvolden
dc.subjectfamiliekontoren
dc.subjectdiskursen
dc.subjectvoldsutøvereen
dc.titleFamilieterapeuters møte med voldsproblematikken i parforholdeten
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record