Show simple item record

dc.contributor.authorWaldow, Heidi Søyland
dc.date.accessioned2023-07-06T08:56:29Z
dc.date.available2023-07-06T08:56:29Z
dc.date.issued2022-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076517
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å se på hvordan de hjemmebaserte tjenestene ivaretar anbefalingen om å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» i møtet med pasienter som mottar hjemmesykepleie. For å undersøke dette har det vært nødvendig å se på hvordan helsepersonell i hjemmesykepleien ivaretar «Hva er viktig for deg?»- samtalen, hva som fremmer eller hemmer ivaretakelsen av samtalen og hvilken mulighet tjenestemottakere har i deltakelse av utformingen av den tjenesten som de mottar. I samfunnet er det forventet en betydelig økning med eldre mennesker og en stor økning av livsstil og aldersrelaterte sykdommer. Helsepersonell skal jobbe proaktivt med å fremme god helse og forebygge sykdom. Å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» i møtet med tjenestemottaker vil kunne fremme en personsentrert tilnærming som blant annet innebærer å ivareta hele mennesket og ikke bare den delen av mennesket som er sykt eller påvirket av funksjonssvikt. Det vil også kunne bidra til at tjenestene møter og styrker pasientens mestringsevne og ressurser. For å svare på problemstillingen er det benyttet en kvalitativ tilnærming i undersøkelsen. Det ble gjennomført 3 fokusgruppeintervjuer med 13 informanter i en stor kommune på Vestlandet. I undersøkelsen er det benyttet temasentrert analyse. Det er fire hovedtema som blir diskutert i oppgaven. Temaene er: organisatoriske faktorer og ledelse, erfaringer fra «Hva er viktig for deg?»-samtalen, opplevelse av tid og ressurser og tjenestepåvirkning. Resultatene i studien viser hvilke verktøy hjemmesykepleien benytter for å ivareta «Hva er viktig for deg?»-samtalen. Funn viser at helsepersonell opplever at arbeidet med «Hva er viktig for deg?» er en kompleks prosess å ivareta i praksis. Videre kommer det frem at tjenestemottaker har mulighet til å påvirke den tjenesten som de mottar, men ut ifra de rammer og ressurser som hjemmesykepleien representerer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmedborgerskapen_US
dc.subjectpasientmedvirkningen_US
dc.subjecthjemmesykepleienen_US
dc.title«Hva er viktig for deg?» - samtalen som verktøy for å styrke medborgerskap til pasienter som mottar hjemmesykepleieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber95en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal