Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBroshaug, Gunnel Vedøy
dc.date.accessioned2019-02-12T08:20:35Z
dc.date.available2019-02-12T08:20:35Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584916
dc.descriptionMaster's thesis MIKA, VID Specialized University, Stavanger, December 2018nb_NO
dc.description.abstractI 2017 gav NTNU Samfunnsforskning ut rapporten; Myter og realiteter; Innvandrers møte med barnevernet. I følge rapporten er mediebildet i stor grad basert på minoritetsfamiliers opplevelser av å være særlig utsatt, misforstått og urettferdig behandlet av barneverntjenesten (NTNU, 2017:ix). I denne masteren har jeg sett på et overraskende funn forskerne viste til: At det er overhyppighet av omsorgstiltak i den innvandringskategorien hvor det er èn utenlandskfødt forelder (NTNU, 2017:46). For å undersøke det overraskende funnet har jeg drevet feltarbeid med kvalitative intervju av fire kvinner som har giftet seg med en norsk mann, som de har fått barn med. Informantene vokst opp i ulike kulturer og religioner. Erfaringene med den to-delte kulturen (gjennom det transnasjonale ekteskapet) har de til felles. De har alle vokst opp i annen kultur enn de praktiserer i dag med egne barn og ektefelle. Jeg har ellers intervjuet en barnevernspedagog som innehar kunnskap og erfaring fra utredning i barnevernet. Intervjuene har utgangspunkt i Bronfenbrenners utviklingsmodell, som beskriver hvordan man sosialiseres inn i en kultur. Kvinnenes oppfattelse av seg selv, tar utgangspunkt i kulturen de vokste opp i. Når de kommer til Norge, skal de forholde seg til omgivelsene i den norske kulturen. Kommunikasjon med den nye kulturens verdier og normer, er nødvendig for systemets stabilitet, også for utvikling og tilpasning til forandring. Her kommer omsorgsperspektivet fram i den norske kulturen. Sosialiseringen inn i denne kulturen gjør de uten egen storfamilie rundt seg, sammen med ny mann, og hans familie og venner. Her blir de foreldre. Problemstillingen er todelt: 1. Hvorfor er største andelen barn under barnevernets omsorg i familier med bare èn utenlands forelder? 2. Hvilke forståelse har innvandrerkvinner som er gift med norske menn av barnevernet? I masteroppgaven presentere funn i forhold til oppgavens problemstilling, deretter analyseres funnene i henhold til teori og annen forskning på feltet.nb_NO
dc.description.abstractIn 2017, NTNU Social Research presented a rapport; Myths and Realities; Immigrants meet with children’s welfare. According to this rapport the medias image is largely based on the minorities families’ experiences of being especially exposed, misunderstood and unfairly treated by children’s services (NTNU, 2017:ix). In this master thesis, I have looked at the surprising finds that researchers referred to: That there is an overrepresentation of protective care among the category of immigrants where one of the parents is born outside the country of residency (NTNU, 2017:46). To research this surprising find I have done qualitative interviews with four women who have married and had children with a Norwegian man. The sources have grown up with different cultures and religions. The experience with the dual cultures (through traditional marriage) is what they have in common. They all grew up in a different culture than they practice today with their own children and spouse. I have also interviewed a professional who works within this field and holds knowledge and experience from investigating into children's welfare. The interview has a base in the Bronfenbrenner development model that describes how one is socialized into a culture. The women's perception of themselves is based on the culture that they grew up in. When they come to Norway, they have to deal with the circumstances in the Norwegian culture. Communication with the new cultures values and norms is necessary for systems stability, and the development and adaption to change. This is where the Norwegian cultures care perspective comes in. Because of the most likelihood of them having no extended family in their current country of residence, in this case, Norway they often seek socialization through their new spouses and their family and friends. This is where they become parents. The issue is divided into two: 1: Why is the largest proportion of children under child welfare care in families with one immigrant parent? 2: What understanding do the immigrant women who are married to a Norwegian man have of the child welfare system? In the master thesis I will present the findings in relation to the problem, then the findings will be analysed according to related theory and research in the field.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Misjonshøgskolen Stavangernb_NO
dc.subjectchild protectionnb_NO
dc.subjectBarnevernetnb_NO
dc.subjectmarriagesnb_NO
dc.subjectintercultural encountersnb_NO
dc.subjectekteskapnb_NO
dc.subjectinterkulturelle møternb_NO
dc.titleGift med en nordmann! : hvorfor utsatt for å miste omsorgen for egne barn?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO
dc.description.localcodeMV 17 Scnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel