• Tverrfaglige team i primærhelsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt 

      Forsetlund, Louise; Vist, Gunn Elisabeth; Hov, Laila; Aamland, Aase (Research report, 2019)
      I Stortingsmelding 26 om primærhelsetjenesten (2014-2015) foreslås det å opprette tverrfaglige team i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Teamarbeid er en økende benyttet arbeidsform i organiseringen av helsevesenet ...