• Brukermedvirkning i undervisning. Erfaringsrapport fra undervisningsmodulen D.E.L.T.A. Dialog - Engasjement – Læring – Trivsel - Aksept 

   Kaasa, Asbjørn; Fredriksen, Kristin F.; Woll, Katrine Mauseth; Skjeggestad, Erik (Rapport;3/2013, Research report, 2013)
   Både sosialt arbeid og diakonien kan sies å handle om konkret innsats for å fremme verdier og holdninger i samfunnet. Det kan for eksempel dreie seg om at tilsidesatte inkluderes og får være aktive medaktører. Derfor ...
  • Evaluering av «Takk bare bra…». Et kurs for eldre i forebygging og mestring av depresjon 

   Bøen, Hege; Kaasa, Asbjørn (Rapport;4/2014, Research report, 2014)
   Denne rapporten er en evaluering av kurset «Takk bare bra…» (Tbb), tilbudt gjennom eldresentre. Evalueringens formål er å vurdere anvendbarheten og kvaliteten på Tbb. Kurset tar utgangspunkt i eldre menneskers problematikk ...
  • Hva motiverer til frivillig innsats? 

   Løvaas, Beate Jelstad; Kaasa, Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Problemstillingen i denne undersøkelsen er: Hvilke faktorer motiverer frivillige til å starte og til å fortsette som frivillige? Basert på spørreskjemaundersøkelse med 107 respondenter og basert på to fokusgruppeintervju ...
  • Minoritetsetniske familiers boligsituasjon i Bydel Bjerke 

   Kaasa, Asbjørn; Døhlie, Elsa; Woll, Katrine Mauseth (Rapport;2010/5, Research report, 2010)
   Husbanken har gitt Diakonhjemmet høgskole, avdeling for sosialt arbeid, NAV Bydel Bjerke og Leieboerforeningen i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om boligsituasjonen til minoritetsetniske familier i bydelen.
  • Nytter det? Evaluering av Home-Start Familiekontakten 

   Kaasa, Asbjørn; Jelstad, Beate (2009:2, Research report, 2009)
   Det overordnede formålet med denne studien har vært å undersøke om Home-Start-programmet fungerer etter intensjonen. Det er formulert to hovedspørsmål for denne studien: Problemstilling 1: Hvilken betydning har familikontakten ...
  • Organisasjonsetikk. Hvordan arbeide med verdispørsmål i flerkulturelle organisasjoner? 

   Aadland, Einar; Kaasa, Asbjørn (Book, 2010)
   Dette heftet er ment som et supplement til «Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester» (Eide & Aadland, Kommuneforlaget 2008). Heftet vil være relevant for virksomheter innenfor de fleste fagområder. Casene ...
  • Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten 

   Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacké, Astrid; Kivle, Benedicte; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo Pankuku, Memory Jayne; Slettebø, Tor (VID Rapport;2020/8, Research report, 2020)
   En overordnet målsetning for organisasjonen er ifølge Home-Start Familiekontaktens (HSF) vedtekter, paragraf 2, å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familienes eget ...