• Barnehagen - kultur for læring om religioner og livssyn? 

      Nilsen, Tina Dykesteen (Chapter, 2012)
      I takt med de stadige samfunnsendringene endres også premissene for barnehagens innhold. Dette gjelder også religiøse og livssynsmessige aspekter. Barnehagens rammeplan forutsetter at religioner og livssyn skal ha en plass ...