• Palliativ behandling: Hospice Lovisenberg 

      Sørbye, Liv Wergeland; Dahl, Marianne (Journal article, 2003)
      Artikkelen bygger på en rapport om systematisering og kvantifisering av dokumentert informasjon i pasientjournaler og sykepleierapporter fra Hospice Lovisenberg ble åpnet og ut 2000. Palliativ behandling: Hospice Lovisenberg ...