Show simple item record

dc.contributor.authorFagerheim, Kristin
dc.date.accessioned2020-04-16T11:58:08Z
dc.date.available2020-04-16T11:58:08Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2651310
dc.descriptionMaster's thesis MIKA. VID Specialized University, Stavanger, December 2019en_US
dc.description.abstractNorge er blitt et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. En sentral utfordring er å finne frem til måter å leve i sameksistens, uavhengig av religiøs og kulturell bakgrunn for å videreutvikle og opprettholde et demokratisk samfunn. Skolen skal forberede nye generasjoner til deltakelse i demokratiske prosesser. Videre skal skolen fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Blant elever som innvandrer i ungdomsskolealder, har bare halvparten fullført og bestått videregående opplæring i slutten av tjueårene. For å hindre at elever faller ut av skolen må skolen gi god utdanning fra første dag. Bare på denne måten kan vi fremme demokratisk medborgerskap for alle medlemmer av det norske samfunnet. I denne masteroppgaven undersøker jeg om opplæring gitt etter sjangerpedagogikkens prinsipp kan fremme demokratisk medborgerskap. Problemstillingen min er som følger: Hvordan kan en undervisning basert på sjangerpedagogiske prinsipp i innføringsklasser på ungdomstrinn fremme demokratisk medborgerskap? For å få en bredere innsikt, har jeg i tillegg til problemstillingen, to forskningsspørsmål. Disse handler om hvordan sjangerpedagogikken kan støtte lese-­‐ og skriveopplæringen og hvilke muligheter og utfordringer å jobbe med en sjangerpedagogisk tilnærming i innføringsklasser på ungdomstrinn gir. I oppgavens teoridel gjennomgår jeg teori om demokratisk medborgerskap, teori om andrespråksopplæring generelt og teorien bak sjangerpedagogikken samt didaktiske modeller utviklet for bruk av sjangerpedagogikken. Forskningstilnærmingen i denne kvalitative studien ligner et såkalt pedagogisk designeksperiment i tre faser: Først ble det utformet et undervisningsopplegg, med utgangspunkt i sjangerpedagogikkens teorier og metodikk. I den neste fasen ble dette prøvd ut, observert og justert. Til sist blir datamaterialet analysert. De kvalitative metodene som ble brukt i denne intervensjonen, var intervju og observasjon. Datamaterialet som ble lagt til grunn for drøftingene mine er som følger: Et undervisningsopplegg om demokrati, åtte lærerintervju, observasjon og logg. De ulike delene av datamaterialet ble drøftet opp mot hverandre, og opp mot teori og relevant forskning. Resultatet av drøftingen gav svar på forskningsspørsmålene og ble som følger: Lærerne oppgav at strukturen i sjangerpedagogikken gav en mer systematisk opplæring i grunnleggende ferdigheter og dermed fikk elevene tid og mulighet til å gå dypere inn i læringen. Hindringene for bruk av sjangerpedagogikken var organisering og tidsbruk. Som følge av sammenfall både innad i datamaterialet og i henhold til teori, med forbehold om studiens begrensede utvalg, datamateriale og tidsaspekt, kan en slutte at en opplæring som sjangerpedagogikkens prinsipp kan bedre læringsutbytte for elever i innføringsklasse på ungdomstrinn og derfor på sikt kan fremme demokratisk medborgerskap.
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmedborgerskapen_US
dc.subjectandrespråkslæringen_US
dc.subjectpedagogikken_US
dc.subjectcitizenshipen_US
dc.subjectpedagogyen_US
dc.subjectsecond language learningen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectyouthen_US
dc.titleSjangerpedagogikk som metode for å fremme demokratisk medborgerskap : En studie av opplæring i innføringsklasser på ungdomstrinnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber110en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record