Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Birgitte D.
dc.date.accessioned2017-03-16T10:00:57Z
dc.date.available2017-03-16T10:00:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434311
dc.descriptionBacheloroppgave 2016nb_NO
dc.description.abstractSykepleiere har et ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom. I hjemmesykepleien møter sykepleieren mennesker som lever med svekket helse og sykdom og det kan være store variasjoner i pasientenes evne til å mestre sin hjemmesituasjon. Rusmiddelavhengige er et eksempel på en liten, men økende gruppe som trenger hjelp nettopp på bakgrunn av dette. Videre er Motiverende Intervju (MI) en evidensbasert samtalemetode som brukes i helsesektoren i de sammenhenger hvor en ønsker å bidra til atferdsendringer gjennom å lokke frem og forsterke personens egen motivasjon. Målet og hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleieren kan anvende samtalemetoden på en måte som kan være sykepleiefaglig forankret og således være en nøkkel til forandring i sykepleierens arbeid. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan kan sykepleier bruke MI for å motivere den hjemmeboende pasient til å nå sine mål og mestre sin hjemmesituasjon? Oppgaven er et litteraturstudium og bygger på eksisterende fag- og forskningslitteratur. I tillegg brukes erfaringskunnskap blant annet som bakgrunn for et fiktivt pasientcase som omhandler en pasient som har utfordringer knyttet til rusrelaterte helseproblemer. Drøftingen tar utgangspunkt i dette pasientcaset og diskuteres i lys av fem MI-prinsipper forkortet EDRAS, sykepleieteoretiker Joyce Travelbees teori om sykepleie, og hjemmesykepleiens overordnede mål. Hovedfunnene er knyttet til hvordan MI-prinsippene kan være sykepleiefaglig relevante og på denne måten utgjøre bærebjelkene i sykepleierens arbeid med å anvende MI for å motivere til atferd som fremmer helse og forebygger sykdom. Sentralt i arbeidet står bruken av MI-teknikker som empatisk lytting, og det pekes på utfordringer knyttet til sykepleierens anvendelse av disse teknikkene i møte med den rusmiddelavhengige pasienten. I drøftingen stilles det spørsmål ved om flere faktorer enn pasientens indre motivasjon kan påvirke om sykepleieren vil lykkes i motivasjonsarbeidet og videre forskning på emnet oppfordres til å ha et bredere perspektiv enn en-til-en-interaksjonsprosessperspektivet som denne oppgavens problemstilling tar utgangspunkt i.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmotiverende samtalenb_NO
dc.subjectmotiverende Intervju (MI)nb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjecthelsefremmingnb_NO
dc.subjectsykdomsforebyggingnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titleMotiverende Intervju – En nøkkel til forandring? Hvordan kan sykepleier bruke MI for å motivere den hjemmeboende pasient til å nå sine mål og mestre sin hjemmesituasjon?nb_NO
dc.title.alternativeMotivational Interviewing – A change of pace? How can a nurse use MI to motivate patients living at home to achieve their goals and master their home situation?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel