Nye registreringer

 • Sykepleieridentitet i et helsevesen i endring 

  Smebye, Susanne (Bachelor thesis, 2018)
  Sykepleie baserer seg på grunnleggende verdier som nestekjærlighet, barmhjertighet og utøvelse av sykepleierkompetanse med hjertevarme. I et helsevesen i endring kan samhandlingsreformen som ytre rammefaktor utfordre ...
 • Forebygging av delirium 

  Thomsen, Renate Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Eldre pasienter i sykehjem er skjøre og lider som regel av flere ulike diagnoser og tilstander, hvilket som gjør dem sårbare i forbindelse med å utvikle forvirringstilstanden delirium. Forsking og geriatrisk faglitteratur ...
 • Barn som pårørende 

  Evjen, Vilde Kvåle (Bachelor thesis, 2018)
  Målet med oppgaven er å gi sykepleiere kunnskap om hvordan de kan ivareta barn i alderen 6-10 år som pårørende av en alvorlig psykisk syk forelder, og gjennom samtale bidra til deres opplevelse av sammenheng. Med sammenheng ...
 • Å strekke ut en hånd 

  Hope, Marlene (Bachelor thesis, 2018)
  Det sees en økning av barn som gjennomgår seksuelle overgrep. Flere av disse utvikler PTSD. Tidlig intervensjon og behandling til disse barna er nødvendig da de er i en utviklingsprosess og dermed svært sårbare. Denne ...
 • En rettferdig sykepleie. 

  Schmidt, Carina (Bachelor thesis, 2018)
  Pasienter med rusmiddelavhengighet blir stigmatisert i samfunnet, også i somatisk sykepleie på sykehus. Tre forskningsspørsmål reises; 1.Vil stigmatisering redusere verdighet i pasient-sykepleie forholdet? 2. Fører ...
 • Demensomsorg ved akutt sjukdom 

  Drabløs, Pernille (Bachelor thesis, 2018)
  Denne litteraturstudien vil ta føre seg fag- og forskingslitteratur. I lys av Henderson sin sjukepleieteori vil valt litteratur drøftast og tolkast for å svare på problemstillinga «Korleis kan sjukepleiar ivareta pasientar ...
 • «Er det fortsatt rom for omsorg?» 

  Mandujano, Maria Vårvik (Bachelor thesis, 2018)
  Problemformulering: Hvordan kan sykepleierens opplevelse av moralsk stress reduseres, slik at sykepleieren kan ivareta seg selv, sine etiske verdier og den helhetlige pasientomsorgen?» Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, ...
 • Sepsis - ingen tid å miste 

  Fuglø, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Sepsis er en tilstand som rammer omtrent 7000 mennesker i Norge årlig. Omlag en tredjedel til halvparten av alle dødsfall i sykehus skyldes sepsis, som kommer av at det utvikler seg fort og krever rask identifisering og ...
 • Å møte de sårbare barna 

  Bolseth, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgavens problemstilling er: ”Hvordan kan sykepleier ivareta barn av en forelder innlagt i institusjon med en behandlingstrengende psykisk lidelse?”. Disse barna har ofte et behov for trygghet, å bli ivaretatt og å få ...
 • «For første gang så jeg henne smile» 

  Jakobsen, Kristina (Bachelor thesis, 2018)
  Besvarelsen tar for seg hvordan sykepleier kan bidra til økt livskvalitet hos hjemmeboende pasienter med stomi, og tar utgangspunkt i hjemmesykepleien. Oppgaven er en litteraturstudie med et hermeneutisk perspektiv. Det ...
 • Pasienters rett til informasjon i en utredningsfase 

  Holmås, Inga (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgaven belyser hvordan pasienters rett til informasjon kan være et etisk dilemma for sykepleier og inneholder to problemstillinger: 1) Hvordan kan informasjon til en pasient i utredningsfasen være et etisk dilemma for ...
 • Jeg vil deg bare vel 

  Erstad, Siren B. (Bachelor thesis, 2017)
  Krigsflyktninger opplever en farefull og utrygg flukt fra krig. Underveis kan de pådra seg sykdommer og skader, der disse helseplagene kan kreve profesjonell behandling når de ankommer vertslandet. Dermed vil de sannsynligvis ...
 • Ernæring – ein nøkkel til livet 

  Kvamme, Solbjørg (Bachelor thesis, 2017)
  Halvparten av borna under fem år på Madagskar er utsett for kronisk underernæring. For mange blir konsekvensane som følgjer livsvarige i form av hemma utvikling av kropp og hjerne. Som eit av verdas fattigaste land, er ...
 • Å skjule seg fra den andres blikk 

  Marøy, Mariel (Bachelor thesis, 2017)
  De psykiske lidelsene er mange, og symptombildene likeså. I denne oppgaven tar jeg for meg ett fenomen ved psykiske lidelser som lenge har vært mørklagt. Skammen ønsker å skjule seg fra den andres blikk, men vi skal ikke ...
 • Borte bra, men hjemme best? 

  Fauskanger, SIlje (Bachelor thesis, 2017)
  Hjemmesykepleien i Norge er preget av tidspress og mange utfordringer. Når en palliativ kreftpasient ønsker å dø hjemme er det avgjørende at pårørende stiller opp. Det å være omsorgsgivere er imidlertid krevende for ...
 • Smertepåvirket eller bare russøkende? Hvordan kan sykepleier bidra til forsvarlig og omsorgsfull smertelindring til rusmiddelavhengige i sykehus? 

  Husebø, Guro S. (Bachelor thesis, 2017)
  Rusmiddelavhengige har økt behov for helsehjelp på grunn av traumer, infeksjoner og skader relatert til deres livsstil. Under slike innleggelser vil det ofte være behov for smertelindring. Stort sett hvor man arbeider som ...
 • Uten mat og drikke duger helten ikke. Hvordan kan sykepleiere forebygge underernæring hos gamle mennesker med demenstilstand som bor på sykehjem? 

  Brurås, Alexander (Bachelor thesis, 2017)
  Som avslutning på den treårige sykepleierutdannelsen ved VID Vitenskapelige Høyskole har jeg i min bacheloroppgave tatt for meg forebygging av underernæring som hovedtema. Oppgaven kan gi innsikt i hvordan ansatte i sykehjem ...