• Alt som kan gjøres, skal gjøres 

   Jenssen, Jeanett (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven omhandler hvilke sykepleiefaglige og etiske problemstillinger som oppstår i møte med en pasient som ønsker aktiv dødshjelp, og hvordan man som sykepleier kan møte denne pasienten på en god og forsvarlig ...
  • «Au! Jeg har vondt!» Kommunikasjon og smertebehandling til pasienter med en opioidavhengighet 

   Hovda, Sindre (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   I denne oppgaven ser jeg på hvordan sykepleieres kommunikasjon og relasjon med opioidavhengige pasienter kan bidra i den smertelindrende behandlingen disse pasientene får som følge av en akutt smertetilstand. Oppgaven ...
  • ”Å bli sett av et øye som ser” - Sykepleiers møte med den rusavhengige pasient 

   Hauge, Solveig Obrestad (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan sykepleieren kan møte den rusavhengige pasienten på en verdig måte, i det somatiske helsevesenet. I arbeidet med denne oppgaven har jeg fordypet meg i hva som, gjennom forskning ...
  • Å leve helt til slutten 

   Hoel, Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med denne litteraturstudien var å undersøke hvordan pasienter med palliativ lungekreft opplever å leve med dyspné og angst, for deretter å finne ut hvilken sykepleie som trengs for best mulig å hjelpe pasientene ...
  • Å møte de sårbare barna 

   Bolseth, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgavens problemstilling er: ”Hvordan kan sykepleier ivareta barn av en forelder innlagt i institusjon med en behandlingstrengende psykisk lidelse?”. Disse barna har ofte et behov for trygghet, å bli ivaretatt og å få ...
  • Å samtale med det lille barnet. Hvordan kan sykepleieren gjennom kommunikasjon skape trygghet og tillit hos barn innlagt på sykehus? 

   Sægrov, Vilde Lyngdal (Bachelor thesis, 2016)
   Bacheloroppgaven diskuterer hvordan sykepleieren gjennom kommunikasjon kan skape trygghet og tillit hos barn innlagt på sykehus. Besvarelsen er et litteraturstudie som baseres på teori-, forskning- og erfaringsbasert ...
  • Å se de usynlige barna. Hvordan kan sykepleier ivareta og skape trygghet hos barn som vokser opp 

   Vassel, Maria (Bachelor thesis, 2016)
   Oppgaven er et litteraturstudie basert på den humanvitenskapelige tradisjonen, hvor det er benyttet kvantitative og kvalitative data. Teori-, forskning- og erfaringsbasert kunnskap som har blitt anvendt er hentet fra både ...
  • Å skjule seg fra den andres blikk 

   Marøy, Mariel (Bachelor thesis, 2017)
   De psykiske lidelsene er mange, og symptombildene likeså. I denne oppgaven tar jeg for meg ett fenomen ved psykiske lidelser som lenge har vært mørklagt. Skammen ønsker å skjule seg fra den andres blikk, men vi skal ikke ...
  • Å strekke ut en hånd 

   Hope, Marlene (Bachelor thesis, 2018)
   Det sees en økning av barn som gjennomgår seksuelle overgrep. Flere av disse utvikler PTSD. Tidlig intervensjon og behandling til disse barna er nødvendig da de er i en utviklingsprosess og dermed svært sårbare. Denne ...
  • Å være pårørende når livet går mot slutten 

   Tveitnes, Siren (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven handler om hvordan man kan utøve sykepleie til pårørende til palliative pasienter. Omsorg for pårørende er omsorg for pasienten, dette er viktig å huske på (Kaasa, 2007, s. 226). Pårørende er mennesker som ...
  • Barn som pårørende 

   Evjen, Vilde Kvåle (Bachelor thesis, 2018)
   Målet med oppgaven er å gi sykepleiere kunnskap om hvordan de kan ivareta barn i alderen 6-10 år som pårørende av en alvorlig psykisk syk forelder, og gjennom samtale bidra til deres opplevelse av sammenheng. Med sammenheng ...
  • Blodsmitte fra pasient til helsepersonell. En drøfting av retningslinjer og gjeldende praksis for forebygging av smitte 

   Dahl, John Philip (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   Bakgrunn: Min interesse for smitte, smitterisiko og egensikkerhet har skapt en nysgjerrighet rundt temaet forebygging av blodsmitte til helsepersonell. Sykepleiere bruker for eksempel sjelden hansker ved innleggelse av ...
  • Borte bra, men hjemme best? 

   Fauskanger, SIlje (Bachelor thesis, 2017)
   Hjemmesykepleien i Norge er preget av tidspress og mange utfordringer. Når en palliativ kreftpasient ønsker å dø hjemme er det avgjørende at pårørende stiller opp. Det å være omsorgsgivere er imidlertid krevende for ...
  • Demensomsorg ved akutt sjukdom 

   Drabløs, Pernille (Bachelor thesis, 2018)
   Denne litteraturstudien vil ta føre seg fag- og forskingslitteratur. I lys av Henderson sin sjukepleieteori vil valt litteratur drøftast og tolkast for å svare på problemstillinga «Korleis kan sjukepleiar ivareta pasientar ...
  • Den gode relasjonen – eit utgangspunkt for meining! 

   Eikeberg, Silje Steig (Bachelor thesis, 2016)
   Depresjon er eit av dei vanlegaste helseproblema blant eldre. Mange av dei eldre deprimerte på sjukeheim, ser ikkje lenger meininga med livet. I oppgåva blir det drøfta korleis sjukepleiaren kan hjelpe pasienten til å ...
  • Den motiverende samtalen 

   Grøndahl, Ninni Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Forekomsten av diabetes type 2 har eksplodert de siste årene, antallet nordmenn som rammes har firedoblet seg bare de siste 50 årene. Pasienter med diabetes type 2 har hyperglykemi. Hyperglykemi kan til en viss grad reguleres ...
  • Det gode møtet og den trygge relasjonen. Korleis kan sjukepleiar vere tilstede for kreftsjuke kvinner med dårlig prognose? 

   Ulstein, Maria (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   I helsevesenet er det svært viktig at pasienten blir ivaretatt og møtt på ein verdig og respektfull måte av sjukepleiar. Eg meiner at sjukepleie i seg sjølv er ein kjærleikserklæring, der ein viser nestekjærleik til ...
  • Eggstokkreft og mestring. Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner som får eggstokkreft mestrer sin nye livssituasjon? 

   Sæle, Amalie (Bachelor thesis, 2016)
   I denne besvarelsen har jeg sett på hvordan sykepleier kan bidra til at kvinner med eggstokkreft kan mestre sin nye livssituasjon. Besvarelsen er ett litteraturstudium, der det er blitt brukt fagbøker, forskningsartikler ...
  • Eit lite lys i mørket 

   Eikeland, Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgåva tek for seg på kva måte sjukepleiaren kan bruke kommunikasjon i møtet med den deprimerte pasienten. Sjukepleiaren sitt mål for kommunikasjonen skal vere å hjelpe pasienten til å skape meining i kvardagen. ...