• Motivasjon til fysisk aktivitet hos pasientar med depresjon 

   Nordal, Lena Agledal (Bachelor thesis, 2014-06-03)
   Bakgrunn: Val av tema er basert på den stadig aukande forekomsten av depresjon, eigne interesser for temaet og erfaringar gjort i praksis. Depresjon medfører stor lidelse både for den som er ramma, og dei nærmaste rundt. ...
  • Betydning av familiearbeid for pasienter med schizofreni 

   Glesnes, Marthe (Bachelor thesis, 2014-06-03)
   Det psykososiale miljøet rundt mennesker som lider av schizofreni kan ha stor betydning for pasientens sykdomsforløp. Pårørende kan igjennom psykoedukativt familiearbeid være en ressurs i pasientens hverdag og bidra til ...
  • Musikk for det engstelige sinnet. En intervensjon hos hjerteinfarktpasienten på sykehus 

   Andersen, Erik (Bachelor thesis, 2014-06-03)
   Bakgrunn: Angst er et vanlig problem hos pasienter som gjennomgår hjerteinfarkt, og er forbundet med en økt risiko for komplikasjoner. Problemstilling: Kan musikk bidra til redusert angst hos pasienter som gjennomgår ...
  • Selvskading: Fra krise til kontroll 

   Dahl, Iselin Straus (Bachelor thesis, 2014-06-03)
   Problemstilling: ”Hva påvirker bedring hos selvskadere innlagt i døgnpost”? Metode: Dette litteraturstudiet baserer seg på pensumslitteratur, forskningsartikler og selvvalgt litteratur. Forskning som er benyttet er en ...
  • Håpets betydning for mestring 

   Brommeland, Kristine (Bachelor thesis, 2016-06)
   Bakgrunn: Over 30.000 mennesker fikk en kreftdiagnose i Norge i 2014, og det diagnostiserer dobbelt så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden. Dette er en pasientgruppe man som sykepleier kan møte på mange ...
  • Sepsis - Bedre føre var enn etter snar 

   Haugland, Hanne A.; Steen, Elise M. (Bachelor thesis, 2016-06)
   Problemstilling: Hvilken betydning har kliniske observasjoner for å tidlig oppdage sepsis? Metode: Dette er en litteraturstudie basert på pensumlitteratur og selvvalgt litteratur som er drøftet opp mot resultater fra ...
  • Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming 

   Milde, Håkon (Bachelor thesis, 2016-06)
   Formål: Formålet med oppgaven er å belyse hvordan skjerming oppleves for pasientene innlagt på psykiatrisk sykehus. Fokuset vil være på holdninger til og bruken av skjerming. Det er også lagt vekt på hvordan skjerming som ...
  • Smertefullt diabetes fotsår, den glemte byrden 

   Hansen, Live Hartveit (Bachelor thesis, 2017)
   En vanlig senkomplikasjonen for diabetes er diabetes fotsår. Med et økende antall personer som får diagnosen diabetes vil det være viktig å belyse de utfordringene som kan oppstå ved denne typen senkomplikasjon (Skafjeld, ...
  • Psykoedukasjonens betydning for bedringsprosessen 

   Flaten, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan psykoedukasjon påvirke bedringsprosessen til pasienter med bipolar lidelse? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der forskning og faglitteratur knyttes sammen for å svare på problemstil ...
  • Pasientens opplevelse av hverdagen etter hjertestans 

   Bøe, Malin Løvik (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Kartlegge hvilke psykiske reaksjoner som kan oppstå som følge av en hjertestans, for å øke sykepleiers forståelse av denne pasientgruppens behov. Problemstilling: Hvilke psykiske reaksjoner kan oppstå etter ...
  • Musikk som omsorg 

   Lihaug, Nathalie Vinje (Bachelor thesis, 2017)
   På hvilken måte kan musikk bedre hverdagen til demente med agitert atferd? Oppgaven er en litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og egne erfaringer, som videre er drøftet opp mot tre ...
  • Er det trygt nå? 

   Quam, Helene Johnsen; Skår, Madelein (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hva er viktig i relasjonsbyggingen til pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndom? Metode: Oppgaven baseres på litteraturstudie hvor vi knytter forskningsartikler og faglitteratur ...
  • Rusavhengige på sykehus 

   Bach, Ole Sebastian; Figueroa, Marisel (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan påvirker holdninger møtet mellom helsepersonell og rusavhengige ved innleggelse på somatisk sykehus?Metode: Dette er en litteraturstudie som vi har ved bruk av faglitteratur og forskningsstudier belyst ...
  • Utfordringer ved språkbarrierer og bruk av tolk 

   Rundereim, Malin (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: På hvilke måter kan språkbarrierer og bruk av tolk være utfordrende i møte med minoritetsspråklige pasienter på sykehus? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie basert på faglitteratur og annen relevant ...
  • Mestring og livskvalitet ved nyoppdaget kreft 

   Sandnes, Vanessa Insefjord (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan mestring ha innvirkning på livskvalitet for pasienter med nyoppdaget lungekreft? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der jeg har brukt forskning og faglitteratur for å svare på ...