• Diakonen – kall og profesjon 

   Dietrich, Stephanie; Korslien, Kari Karsrud; Nordstokke, Kjell (red.) (Book, 2011)
   Boken Diakonen – kall og profesjon er skrevet av ansatte ved Diakonhjemmet Høgskole og diakoner i felten. Dette er en oppfølger av Diakoni – en kritisk lesebok som kom i 2009. Vi ønsker å sette fokus på diakonens kall og ...
  • Diakoni og samhandling. Diakonifaglige innspill til Samhandlingsreformen. 

   Jordheim, Kari; Korslien, Kari Karsrud (Rapport;2010/4, Research report, 2010)
   Rapporten Diakoni og samhandling har samarbeid i praksis som hovedfokus. Her trekkes forbindelseslinjer mellom diakoni og samhandling med utgangspunkt i føringer fra St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett ...
  • Ensliges livserfaringer - med utfordringer til den kirkelige utdanning 

   Korslien, Kari Karsrud (Journal article, 1999)
  • Felles møteplass - byggestein for robuste lokalsamfunn 

   Korslien, Kari Karsrud (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen løfter fram betydningen av felles møteplasser i arbeidet med å skape tillit og tilhørighet i mangfoldige lokalsamfunn. Jeg bruker erfaringene fra bydel Søndre Nordstrand i Oslo og samarbeidsforumet ”Forum ...
  • Når så vi deg syk og kom til deg? En undersøkelse av kirkens støtte til alvorlig syke 

   Korslien, Kari Karsrud (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I 2007 ble det gjennomført en undersøkelse blant prester og diakoner om Den norske kirkes støtte til syke, døende, pårørende og etterlatte. Undersøke lsen tok utgangspunkt i en svensk studie av Eva Jeppsson Grassman og ...
  • Soknebudliturgien 

   Korslien, Kari Karsrud (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   Gudstjenestereformen stiller menighetene overfor en rekke valgmuligheter i utformingen av en lokal grunnordning. Innen rammen av en felles grunnstruktur kan menigheten vedta en ordning som hviler på verdier som fleksibilitet, ...
  • Verksted og praksisvirkelighet. Forholdet mellom verdi og praksis i den diakonale kunnskapsbasen 

   Jordheim, Kari; Korslien, Kari Karsrud; Stifoss-Hanssen, Hans (red.) (Rapport;5/2014, Research report, 2014)
   Mastergraden i diakoni ved Diakonhjemmet Høgskole har nå eksistert i 10 år. Mange spennende mastergradsoppgaver er blitt skrevet gjennom årene, og de fleste av disse er lagt ut på hjemmesidene til biblioteket på ...