• Ambulant oppfølgning i hjemmet til eldre kvinner med kols 

   Steindal, Simen A.; Kive, Ellen H.; Schjelderup, Therese M.; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Introduksjon: Forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er økende hos kvinner og ved stigende alder. Ved forverring av kols kan oppfølgning av sykepleiere i hjemmet være et trygt og gjennomførbart alternativ til ...
  • Å mestre livet er mer enn fysisk fungering 

   Sørbye, Liv Wergeland; Brunborg, Birgit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Bakgrunn: Kroniske sykdommer gir en gradvis funksjonssvikt, mens ulykker raskt kan endre en persons egenomsorgsevne. Mange sliter med å finne mening i slike situasjoner, og mangel på mestring kan føre til nedstemthet og ...
  • Eldre med kreft på sykehjem 

   Sørbye, Liv Wergeland (Journal article, 2013)
   Bakgrunn: En eldre person med kreft har ofte behov for pleie og omsorg over lengre tid. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 40 % av alle kreftpasientene dør i sykehjem. Denne artikkelen beskriver kreftpasienter i ...
  • Eldre pasienters siste levedager i sykehus 

   Steindal, Simen A. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Ubehagelige symptomer forekommer hyppig hos eldre pasienter innlagt i sykehus de siste levedager. For at eldre pasienter skal få en verdig død, er det en forutsetning at sykepleiere lindrer symptomer av fysisk, psykologisk, ...
  • GPS-sporing i demensomsorgen 

   Thygesen, Hilde; Moser, Ingunn (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Bakgrunn: Personer med demens har ofte stor glede av å være ute. Bruk av GPS-sporing enheter kan gi eldre med kognitiv svikt frihet til å bevege seg utendørs alene, under kontroll. Denne artikkelen tar spesifikt for seg ...
  • I livets siste dager - forbli i sykehjem eller overføres til sykehus? 

   Sørbye, Liv Wergeland; Vibe, Olaug Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   En europeisk studie viser at for 60-70 % er botiden i sykehjem ett år eller lengre, gjennomsnittsalderen varierte fra 83 år i Polen til 89 år i England (2). Terskelen for å få sykehjemsplass er høyere enn for bare få år ...
  • Jeg vil så gjerne, men hjernen min kobler feil 

   Sørbye, Liv Wergeland (Journal article, 2014)
   Begrepene innovasjon og velferdsteknologi assosieres umiddelbart med effektivitet, økonomi og fremmedgjøring. I næringslivet omtales innovasjon som «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess» (1). Helse og ...
  • Memento Mori 

   Sørbye, Liv Wergeland (Journal article, 2012)
  • Omsorg under press – i sykehjemspasienters siste livsfase 

   Hansen, Marit Irene Tuen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Rusproblemer blandt eldre 

   Ytrehus, Siri; Ervik, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Rusproblemer blant eldre har vært et ignorert problem som har fått liten oppmerksomhet i hjelpeapparatet(1-5). Rusproblemer blant eldre er ofte mistolket, oversett, underbehandlet eller ikke behandlet (2). Hensikten med ...